PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS ĐOÀN TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:13:27 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:59:39 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28064
3Khách vãng lai07:59:04 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai07:55:26 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28164
5Khách vãng lai07:47:10 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai07:38:07 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27864
7Khách vãng lai07:27:57 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai07:26:44 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai07:23:10 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai07:22:14 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28042
11Khách vãng lai07:01:08 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai06:46:26 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28183
13Khách vãng lai06:39:05 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
14Khách vãng lai06:38:46 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai06:20:06 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
16Khách vãng lai05:34:20 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=29355
17Khách vãng lai05:30:51 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
18Khách vãng lai05:21:07 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27970
19Khách vãng lai04:46:17 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai04:34:04 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai04:33:42 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai04:28:19 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login.aspx
23Khách vãng lai04:25:00 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28220
24Khách vãng lai04:19:44 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=29383
25Khách vãng lai04:18:05 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=29950
26Khách vãng lai04:06:06 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
27Khách vãng lai04:04:58 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SKD-00872
28Khách vãng lai04:00:01 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40076
29Khách vãng lai03:57:41 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40078
30Khách vãng lai03:53:24 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28185
31Khách vãng lai03:41:01 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28093
32Khách vãng lai03:39:03 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28116
33Khách vãng lai03:26:45 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01073
34Khách vãng lai03:13:47 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
35Khách vãng lai03:10:01 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=27914
36Khách vãng lai03:04:34 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
37Khách vãng lai02:28:00 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=28081
38Khách vãng lai01:38:19 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai01:36:40 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai01:33:20 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
41Khách vãng lai01:29:15 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SKD-00869
42Khách vãng lai01:22:07 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai01:01:28 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40069
44Khách vãng lai00:58:51 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai00:36:20 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40067
22 1 2019